WWW.NEW.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн ресурсы
 

«много фермеров делят уменьшающийся сельскохозяйственный «кусок пирога» в национальном доходе, что делает доход в расчете на фермера ...»

АХБОРИ ДДЊБСТ №1 (37), 2009

проблему нерационального распределения ресурсов. Действительно, слишком

много фермеров делят уменьшающийся сельскохозяйственный «кусок пирога»

в национальном доходе, что делает доход в расчете на фермера небольшим .

Сочетание этих факторов вызвало к жизни тенденцию к снижению цен на

продукцию фермеров относительно других цен .

Ключевые слова: фермерские проблемы, ценовая неэластичность, замещение,

неэластичность спроса, индикатор насыщенности, аграрный сектор, регрессия, рациональное реформирование, предпосылки, агропромышленное производство, продовольственная безопасность .

Литература:

1.Ашуров И. Долги хлопкосеющих хозяйств: причини и пути их разрешения .

/«Народная газета», 5 июля 2006 г .

2. Джураев Х. Экономика должна быть безопасной./«Народная газета», 22 ноября 2006 г .

ЉЎРАЕВ Ф .

САБАБЊОИ МУАММОИ ФЕРМЕРЇ: МАРЊИЛАЊОИ

ДАРОЗМУДДАТ

Дар маќола наќшу љойњои хољагињои фермерї дар бозори раќобатноки кишоварзї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Вобаста бо лапишњои нархи бозорї муаммоњои дарозмуддати иќтисодити ин хољагињо низ баррасї гаштааст .

JURAEV F .

THE REASONS OF FARMERING FACILITIES PROBLEMS: IN A LONG TIME

PERIOD This article is about the role of farmers on the market agricultural competitions and also the problems of the market price change .

РАЬМОНОВ Р.В. – ом=згори кафедраи Молия ва ыарзи ДДЊБСТ .

АЗ ТАЪРИХИ БОНКДОРИИ ТОЖИКОН

Бонкьо ин ташкитлотьои махсуси иытисодц мебошанд, ки бо жамъ кардани воситаьои пулц, пешниьоди ыарз, гузаронидани ьисоббаробарсозц, муомилот бо ыощазьои ыимматнок ва дигар амалиёт машщул мешаванд. Оньо маьсули тараыыиёти муносибатьои молц – пулц мебошанд. Маьз бонкьо фишангьои иытисодиёт ва савдоро дар дасти худ жамъ менамоянд ва дар навбати худ, талаботьои зиёдшудаистодаро ба сармоя ыонеъ менамоянд. Дар натижа, бонкьо бо ин гуна амальои худ барои рушди ьам савдо ва ьам тамоми иытисодиёт мусоидат мекунанд .

Рушди иытисодиёти Тожикистони соьибистиылолро бе бонк ва фаъолияти бонкц тасаввур кардан номумкин аст. Имр=зьо бонкьои жумьурц барои пешрафти тамоми соьаьои ьаёти жамъият хизмат мекунанд .

Аввалин бонкьо дар ьудуди Тожикистони ьозира дар давраи ш=равц пайдо шуда бошанд ьам, аммо амалиёти жудогонаи бонкц дар давлатьои ыадимаи тожикон васеъ истифода мешуданд. Аввалин бонкьо дар шароити жамъияти феодалц пайдо шудаанд. Лекин амалиёти бонкц аллакай дар давраи жамъияти щуломдорц жой доштанд. Дар ин давра вазифаи асосии оньо дар нигоьдории

- 82 ИЌТИСОДИЁТ ЭКОНОМИКА пульо, метальои ыимматбаьо вобаста буданд. Дар Юнон ин вазифаро коьинони динц дар ибодатхонаьо ижро мекарданд .

Бо пайдоиши Роьи бузурги абрешим (яъне аз асри II то милод) амалиёти саррофц1 дар як ыатор давлатьои Осиё, аз он жумла дар ьудуди давлатьои тожикон ривож ёфта буд. Масалан, дар Бухоро, иншоооти махсус сохта шуда буд, ки номи онро Тоќ меномиданд ва дар он жо саррофьо жамъ шуда амалиёти ивазкуниро мегузарониданд. Вазифаи асосии саррофон ивази пул бошад ьам, оньо инчунин дигар вазифаьоро ижро менамуданд. Масалан, дар бисёр давлатьои Осиёи Марказц, системаи чекьо тараыыї ёфта буданд. Дар давраи Сомониён, дар амалиёти савдо ба щайр аз тангаьо, дар асри X чекьои махсус истифода мешуданд. Ин амалиёт ба таври зерин ташкил карда мешуд: Пульоро савдогарон дар жойьои махсус ба саррофони боваринок месупориданд ва ба ивази он чек мегирифтанд ва пули худро дар асоси ин чек дар жои муыарраршуда мегирифтанд, ьатто дар ьудуди дигар давлатьо .

2 Ба щайр аз амалиёти саррофц ва системаи чекьо дар давлатьои тожикон системаи пешпардохт вужуд дошт. Ин система дар «Шоьнома» - и Абулыосим Фирдавсц ьамчун «пешдод»3 оварда шудааст. Дар асарьои файласуф Абўьамид Щаззолц системаи пешпардохт ьамчун «салам»4 инъикос ёфтаанд. Щаззолц ьатто даь шарти ташкили амалиёти саламро нишон додааст, яъне пешпардохти мольое, ки ьоло истеьсол нашудаанд.5 Ин ва дигар амалиёте, ки имр=за бонкьои тижоратц дар тамоми жаьон истифода мебаранд, дар аввалин давлатьои тижикон васеъ истифода мешуданд .

Дар ьудуди Тожикистони имр=за ташкилоти бонкц дар давраи Иттиьоди Ш=равц пайдо шуда бошад ьам, сармояи бонкц, бо воситаи механизми миёнаравц, ба ин минтаыа дар сольои аввали ьамроьшавии ыисми Осиёи Миёна ба Империяи Русия ворид шуд. Бонки давлатии Русия, ки соли 1875 ш=ъбаи худро дар Тошканд кушода буд, хазинаьои ыарзии бонки худро дар шаьрьои Хужанд, Конибодом, Исфара ва Панжикент таъсис дод. Яъне аз охири асри XIX то Иныилоби Октябр ьудуди шимолии Тожикистони имр=за, ки ба Империяи Русия дохил мешуд, аз системаи бонкии ин давлат бевосита вобаста буд. Дар ин давра бонкьои калонтарин, ба монанди Бонки давлатии Русия, Бонки Русц – Осиёц, Бонки москвагии савдои байналхалыц ва дигар бонкьо намояндагиьои худро дар ьудуди Осиёи Миёна ташкил карданд .

Системаи бонкии Тожикистон дар тараыыиёти худ роььои гуногунро аз системаи бонкии тоиныилобии Империяи Русия сар карда, то бонкхои системаи иытисодии собик давлати ш=равц, ки дар назорати марказонида аз болои истеьсолот ва таысимоти захираьо асос ёфта буд, гузашт. Дар шароити сохти ш=равц фаъолияти бонкдории тожикон аз системаи бонкии Иттиьоди Ш=равц вобаста буд, ки якчанд бонкњои калони давлатиро дар бар мегирифтанд ва Сарроф – калимаи арабц, маънояш ивазкунандаи пул, баьодиьандаи сангьои ыимматбаьо, донанда ва эксперти нишонаьои пулц, ки пульои ьаыиыиро аз ыалбакц фары карда метавонад .

Негматов Н. Государство Саманидов. – Душанбе, 1977 – с. 87 .

А.Фирдавсц. Шоьнома. – Душанбе, 1985 .

Салам – калимаи арабц, маънояш пешпардохт .

Каримов У. Андешаьои иытисодию бозоргонии Аб=ьамиди Щаззолц (дастури таълимц). – Душанбе, 2001.- саь.- 23 -24 .

- 83 АХБОРИ ДДЊБСТ №1 (37), 2009 амалиёти оньо барои таъмини ижрои наышаьои истеьсолц равона карда мешуданд .

Дар Тожикистон 6 ш=ъбаьои бонкьои Ш=равц амал мекарданд:- Бонки давлатц (Госбанк СССР), Бонки Агросаноатии СССР, Промстройбонки СССР, Бонки фаъолияти иќтисодии берунаи СССР (Внешэкономбанк) ва Бонки амонатгузории СССР. Хусусияти хоси ин бонкьо вобастагии мутлаыи ш=ъбаьои маьаллц аз аппаратьои марказии худ буданд .

Амалиёти бонкии тожикон дар давраи ба даст овардани мустаыилияти Жумьурии Тожикистон ба талаботи бозории идоракунии иытисодиёт жавобг= набуд ва ба фаъолноккунии муносибатьои молию пулц мусоидат наменамуд. Аз ьамин сабаб зарурияти бакуллї тащйир додани низоми бонкии Жумьурии Тожикистон ба миён омад .

Дар натижаи ислоьот низоми бонкии дузинагц ташкил карда шуд, ки дар зинаи боло Бонки миллии Тожикистон љойгир аст ва он дар ихтиёри худ идоракунии сиёсати пулию ыарзии давлат ва бо воситаи он имконияти таъсиррасонц ва баландбардории самаранокии иктисодиётро ба =ьда дорад .

Бонки миллии Тожикистон, бонки марказии бароришгар (эмиссиягар) ва захиравии Жумьурии Тожикистон буда, барои нигоь доштани ыобилияти харидории пули миллц – сомонц чораьои зарурц меандешад. Ба ин маысад, Бонки миллии Тожикистон барои ба таври мунтазам фаъолият намудани бозорьои пулц, ыарзц ва асъор шароити мусоид фароьам меоварад, системаи бонкии жумьуриро тавсеа дода, фаъолияти оньоро танзим менамояд. Ба зинаи дуюми низоми бонкц бонкьои тижоратц ва дигар ташкилотьои ыарзц – молиявц дохил мешаванд. Аз соли 1992 низоми бонкии Жумьурии Тожикистон ба тащйироти куллц р= ба р= гардид: низоми дузинагии бонкц ташкил ёфт; статуси мустаыилияти Бонки миллии Тожикистон таъмин гардид; шабакаи муассисаьои бонкц аз р=и имконият васеъ гардиданд, ки оньо монополизми бонкиро суст намуда, раыобати байнибонкиро тараыыц доданд; ба корхонаьо, муассисаьо ва ташкилотьо ьуыуыи интихоби муассисаьои бонкц барои хизматрасонии ыарздиьию ьисобц дода шудааст, ки он ба амалигардонии принсипи баробарьуыуыии бонкьо ва мизожони оньо мусоидат намуд .

Ьоло низоми бонкии Жумьурии Тожикистон 8 бонки тижоратии мустаыил, 1 Бонки давлатии амонатгузории ЖТ «Амонатбок», 7 жамъияти ыарзц, 7 ташкилоти молиявии щайрибонкц, 27 фонди ыарзии хурд, 17 ташкилоти ыарзии хурд ва 1 ш=ъбаи бонки хорижиро дар бар мегирад .

Ьамаи ташкилотьои бонкии Тожикистони соьибистиылол наыши муьимро дар инкишофи иытисодиёти мамлакат мебозанд ва фаъолияти оньо пеш аз ьама ба густариши ислоьоти иытисодц, нигоьдории ыобилияти харидории асъори миллц, пешгирї намудани таваррум, дастгирии корхонаьо, соьибкорон ва аьолц равона карда шудааст .

Вожањои калидї: ыощазьои ыимматнок, бонк, сармоя, сарроф, пул, системаи пешпардохт, сиёсати пулию ыарзї, асъор, ќарз .

Феьристи адабиёт:

1. Гафуров Б. Таджики. Кн. 1. – Душанбе, «Ирфон», 1989 .

2. Хотамов Н.Б., Майдонова С., Хасанова Г. Из истории банков и предпринимательства в Центральной Азии. Душанбе: «Нодир», 2002 .

–  –  –

ТУРДИМАТОВА ПАРВИНА

МУХАММАДОВНА, аспирант ТГУПБП .

СУЩНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Все экономические процессы можно разделить на управляемые и неуправляемые. Различия между управляемыми и неуправляемыми процессами относительны: неуправляемые процессы (хотя и в незначительной степени) могут поддаваться воздействиям, а воздействие на управляемые процессы может не дать ожидаемых результатов, что помимо объективных условий определяется качеством управления .

Антикризисное управление - это процесс предотвращения или преодоления кризиса. В этом определении объединены две составляющие антикризисного управления: предотвращение еще не наступившего кризиса и преодоление уже наступившего кризиса .

В реальной практике задачи антикризисного управления часто разнесены во времени, характеризуют качественно различающиеся состояния предприятия и предполагают использование разных инструментов управления .

Решение первой задачи антикризисного управления предотвращение кризиса- предполагает всесторонний, системный и стратегический подход к анализу и разрешению возникающих проблем. Он имеет общие черты. Такой подход можно назвать антикризисным управлением в широком смысле .

Антикризисное управление в широком смысле - это сохранение и укрепление конкурентного положения. Управление в условиях неопределнности, риска. В этом случае антикризисное управление

Похожие работы:

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Липецкая область г. Липецк Открытое акционерное общество "Проектный институт “ "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ" Генеральный план и правила землепользования и застройки сельского пос...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" УТВЕ...»

«УДК 638.4 ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУСТОВ ВИНОГРАДА, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗИМНИХ МОРОЗОВ Н.В.Матузок, Л.П.Трошин ФГУО ВПО "Кубанский государственный аграрный университет" В докладе освещены основные компоненты технологии восстановления виноградных кустов,...»

«Общие положения Программа кандидатского экзамена по специальности 06.03.03 – Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образоват...»

«157 Минута молчания 27 наших земляков не вернулись из “горячих” точек, выполняя свой воинский долг. 12 человек мы потеряли в Афганистане, 14 погибли в Чечне, 1 пропал без вести в Приднестровье. Более 60 человек получили ранения. Вспомним вс...»

«УДК 635. 21. 631. 811.98 ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ В.А. Суховецкая1, А.С. Кыстаубаева2, Ж.С. Карашаева3 кандидат сельскохозяйственных наук, научный консультант, ведущий научный сотрудник, 3 старший научный сотрудник...»

«УДК 636.522.58.084 UDC 636.522.58.084 ЭФФЕКТ ПЕРВОГО КОРМОВОГО EFFECT OF THE FIRST FODDER ФАКТОРА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ FACTOR AT REARING OF ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ BROILER CHICKENS Е.Э. Епимахова, д. с.-х. н., Epimakh...»

«Общие положения Программа кандидатского экзамена по специальности 06.01.01 – Общее земледелие (область науки – общее земледелие) составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузо...»

«УДК 664.292:634 ББК 36.84:41.8 С 59 Сокол Н.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры технологии и переработки растениеводческой продукции факультета перерабатывающих технологий Кубанского государственного аграрного университета; Храмова Н.С., ассистент кафедры т...»

 
2018 www.new.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.